• باشگاه وفاداری فروشندگان گلدیران
 • باشگاه وفاداری فروشندگان گلدیران
 • باشگاه وفاداری فروشندگان گلدیران

توضیحات:

این باشگاه به منظور سامان دهی اطلاعات فروشندگان، اجرای طرح های انگیزشی، رتبه بندی فروشندگان و آموزش آن ها ایجاد گردید.

در این باشگاه اطلاعات مختلفی از قبیل:

 • اطلاعات فردی فروشندگان
 • رتبه بندی فروشندگان
 • اطلاعات فروش فروشندگان
 • اطلاعات فروشگاه ها
 • رتبه بندی فروشگاه ها
 • آموزش فروشکاه های و فروشندگان
 • اطلاع رسانی جشنواره ها به فروشندگان و فروشگاه ها
 • ارائه گزارشات مدیریتی برای مدیران هر بخش
 • و ...

را شامل می شود. این باشگاه اولین باشگاه فروشندگان در سطح ایران بود که با این اندازه و حجم کاری شروع به فعالیت کرده و همکنون نیز در حال گسترش و ایجاد بخش های جدید می باشد.

اطلاعات پروژه