• باشگاه وفاداری فروشندگان گلدیران
  • باشگاه وفاداری فروشندگان گلدیران

توضیحات:

این باشگاه به منظور سامان دهی اطلاعات فروشندگان، اجرای طرح های انگیزشی، رتبه بندی فروشندگان و آموزش آن ها ایجاد گردید.

در این باشگاه اطلاعات مختلفی از قبیل:

  • اطلاعات فردی فروشندگان
  • رتبه بندی فروشندگان
  • اطلاعات فروش فروشندگان
  • اطلاعات فروشگاه ها
  • رتبه بندی فروشگاه ها
  • آموزش فروشکاه های و فروشندگان
  • اطلاع رسانی جشنواره ها به فروشندگان و فروشگاه ها
  • ارائه گزارشات مدیریتی برای مدیران هر بخش
  • و ...

را شامل می شود.

این باشگاه اولین باشگاه فروشندگان در سطح ایران بود که با این اندازه و حجم کاری شروع به فعالیت کرده و هم اکنون نیز در حال گسترش و ایجاد بخش های جدید می باشد.

اطلاعات پروژه