دشبورد مدیریتی گلدیران

دشبورد مدیریتی گلدیران


پنل های مدیریتی
کارفرما : گلدیران

توضیحات
تاریخ بهره برداری : خرداد 1390

داشبوردهای مدیریتی نقش مهمی در تصمیم گیری مدیران ایفا می کنند، طراحی و برنامه ریزی در این گونه داشبوردها احتیاج به دید مدیریتی در تیم راهبری این پروژه دارد، ما به خوبی توانسته ایم دانش و تجربه را کنار یکدیگر قرار دهیم و خروجی مطلوب برای راهبری یک شرکت بزرگ و موفق در حد شرکت گلدیران (ال جی) را طراحی کنیم.

 در این پنل شما نتیجه اتصال 11 سیستم و زیر سیستم را به صورت یک پارچه در 3 بعد زمان ، مکان و محصول مشاهده می کنید که این خود یکی دیگر از پیچیدگی ها و نقاط مثبت این طراحی می باشد.

زمانبندی اجرای پروژه
آغاز همکاری
01
فاز اول : پنل گزارش مدیریتی گلدیران
تاریخ بهره برداری : خرداد 1390
 • بررسی نیازها
  به جهت بهبود عملکرد و گسترش فعالیت ها، داشبورد گزارش دهی و ارتباطی بخش های مختلف گلدیران ایجاد شد
 • طراحی
  بر اساس خروجی مرحله قبل, نیاز کارفرما مشخص و با استفاده از روش های طراحی مدرن و اهمیت کاربران در استفاده از محصول، طراحی انجام شد.
 • پیاده سازی
  پس از بازخورد و تایید طرح نهایی مرحله پیاده سازی شروع شد. در روند پیاده سازی، اجرای اصولی و توجه به قوانین به روز باعث تولید محصولی دلخواه شد.
 • تست
  بعد از مرحله پیاده سازی، خروجی کار توسط تیم داخلی راهکار پویا و سپس توسط تیم کارفرما تست و مورد بررسی قرار گرفت.
 • اعمال تغییرات
  با توجه به بازخوردها و نتایجی که از تست حاصل شد و تغییرات ارسالی از سوی کارفرما، موارد اصلاح و تغییرات اعمال شد.
 • تحویل
  نهایتا بعد از طی گام های مختلف و مشارکت و تایید هر مرحله توسط کارفرما، جلسات آموزشی کارفرما برگزار شد و محصول قابل استفاده کاربران قرار گرفت.
اکنون

روند انجام پروژه

در تمام مسیر در کنارتان هستیم


انجام مراحل پروژه براساس علم روز و تجربه باعث کیفیت متفاوت پروژه های ما می شوند

بر این اساس جلسات نیاز سنجی دقیق، پیاده سازی حرفه ای و پشتیبانی پاسخگو، نقش کلیدی در روند اجرای پروژه های ما دارند

لطفا صبر کنید...