باشگاه وفاداری گلدیران (ال جی)

باشگاه وفاداری گلدیران (ال جی)


باشگاه وفاداری مشتریان
کارفرما : گلدیران

توضیحات
تاریخ بهره برداری : اردیبهشت 1391

"روی خوش زندگی - LIFE IS good"

باشگاه وفاداری ال‌جی-گلدیران ثمره اتصال زنجیره عظیمی از اطلاعات در شرکت گلدیران و ال جی بود که توسط مدیران شرکت راهکار پویا از ابتدا طرح مسئله، تجزیه و تحلیل و طراحی و پیاده سازی گردید.

زمانبندی اجرای پروژه
آغاز همکاری
01
فاز اول : باشگاه وفاداری فروشندگان (پنل گزارش مدیریتی گلدیران)
تاریخ بهره برداری : اردیبهشت 1391
 • بررسی نیازها
  به جهت بهبود عملکرد، بهبود ارتباط با فروشندگان و تجربه کاربری و برآورده کردن نیازهای جدید، باشگاه وفاداری فروشندگان گلدیران ایجاد شد
 • طراحی
  بر اساس خروجی مرحله قبل, نیاز کارفرما مشخص و با استفاده از روش های طراحی مدرن و اهمیت کاربران در استفاده از محصول، طراحی انجام شد.
 • پیاده سازی
  پس از بازخورد و تایید طرح نهایی مرحله پیاده سازی شروع شد. در روند پیاده سازی، اجرای اصولی و توجه به قوانین به روز باعث تولید محصولی دلخواه شد.
 • تست
  بعد از مرحله پیاده سازی، خروجی کار توسط تیم داخلی راهکار پویا و سپس توسط تیم کارفرما تست و مورد بررسی قرار گرفت.
 • اعمال تغییرات
  با توجه به بازخوردها و نتایجی که از تست حاصل شد و تغییرات ارسالی از سوی کارفرما، موارد اصلاح و تغییرات اعمال شد.
 • تحویل
  نهایتا بعد از طی گام های مختلف و مشارکت و تایید هر مرحله توسط کارفرما، جلسات آموزشی کارفرما برگزار شد و محصول قابل استفاده کاربران قرار گرفت.
02
فاز دوم : باشگاه وفاداری مشتریان گلدیران از سال 92 تا 94
تاریخ بهره برداری : مهر 1392
 • بررسی نیازها
  به جهت بهبود عملکرد، بهبود ارتباط با مشتریان و تجربه کاربری و برآورده کردن نیازهای جدید، پروژه بزرگ باشگاه وفاداری مشتریان ال جی (گلدیران) با نام زندگی بهتر ایجاد شد
 • طراحی
  بر اساس خروجی مرحله قبل, نیاز کارفرما مشخص و با استفاده از روش های طراحی مدرن و اهمیت کاربران در استفاده از محصول، طراحی انجام شد.
 • پیاده سازی
  پس از بازخورد و تایید طرح نهایی مرحله پیاده سازی شروع شد. در روند پیاده سازی، اجرای اصولی و توجه به قوانین به روز باعث تولید محصولی دلخواه شد.
 • تست
  بعد از مرحله پیاده سازی، خروجی کار توسط تیم داخلی راهکار پویا و سپس توسط تیم کارفرما تست و مورد بررسی قرار گرفت.
 • اعمال تغییرات
  با توجه به بازخوردها و نتایجی که از تست حاصل شد و تغییرات ارسالی از سوی کارفرما، موارد اصلاح و تغییرات اعمال شد.
 • تحویل
  نهایتا بعد از طی گام های مختلف و مشارکت و تایید هر مرحله توسط کارفرما، جلسات آموزشی کارفرما برگزار شد و محصول قابل استفاده کاربران قرار گرفت.
اکنون
گالری

روند انجام پروژه

در تمام مسیر در کنارتان هستیم


انجام مراحل پروژه براساس علم روز و تجربه باعث کیفیت متفاوت پروژه های ما می شوند

بر این اساس جلسات نیاز سنجی دقیق، پیاده سازی حرفه ای و پشتیبانی پاسخگو، نقش کلیدی در روند اجرای پروژه های ما دارند

لطفا صبر کنید...