• داشبورد مدیریتی گلدیران
  • داشبورد مدیریتی گلدیران
  • داشبورد مدیریتی گلدیران
  • داشبورد مدیریتی گلدیران
  • داشبورد مدیریتی گلدیران

توضیحات:

داشبوردهای مدیریتی نقش مهمی در تصمیم گیری مدیران ایفا می کنند، طراحی و برنامه ریزی در این گونه داشبوردها احتیاج به دید مدیریتی در تیم راهبری این پروژه دارد، ما به خوبی توانسته ایم دانش و تجربه را کنار یکدیگر قرار دهیم و خروجی مطلوب برای راهبری یک شرکت بزرگ و موفق در حد شرکت گلدیران (ال جی) را طراحی کنیم.

 در این پنل شما نتیجه اتصال 11 سیستم و زیر سیستم را به صورت یک پارچه در 3 بعد زمان ، مکان و محصول مشاهده می کنید که این خود یکی دیگر از پیچیدگی ها و نقاط مثبت این طراحی می باشد.

اطلاعات پروژه