آدرس:

تهران - بلوار آفریقا - بلوار مینا - پلاک 9- واحد 12

تلفن:

(+98-21)    860 82 780 -- 22 49 64 25