محاسبه هزینه طراحی اپلیکیشن

بر اساس نیازهای اپلیکیشن خود می توانید به سوالات زیر پاسخ دهید. قیمت اعلام شده به صورت تخمینی میباشد تا شما به هزینه های ساخت اپلیکیشن آشنا شوید.

چه کیفیتی اپ / وب سایت شما باید داشته باشد؟2- پروژه شما شامل چه بخش هایی می باشد؟

3- آیا پروژه شما نیاز به نگهداری اطلاعات کاربر و تایید هویت او دارد؟

4- پروژه شما چه امکاناتی باید داشته باشد؟

در صورتی که امکانات اختصاصی بیشتر مد نظر دارید، لطفا آنها را اضافه نمایید:

5- آیا پروژه شما با سیستم های دیگر موجود در مجموعه مانند سیستم مالی، پرسنلی و... باید متصل باشد؟

6- با کاربران خود چگونه در ارتباط هستید؟

7- پروژه شما چه سطحی از خدمات پشتیبانی را نیاز دارد؟

عنوان پروژه:
پروژه خود را به صورت مختصر شرح دهید:
نام و نام خانوادگی:
نام شرکت:
ایمیل:
موبایل:
تلفن:
آدرس: