مدیریت زنجیره تامین کالا

نوع پروژه: پورتال مدیریت اطلاعات (CMS) ، هوش تجاری، دشبردهای مدیریتی (BI)

شرکت مهستان به عنوان یکی از نمایندگان رسمی برند Bosch  در ایران فعالیت می کند. سیستم مدیریت زنجیره تامین کالای شرکت مهستان با هدف ثبت سفارشات و کنترل و گزارش گیری از وضعیت کالاها و وضعیت آن ها انجام گردید.

نقاط برجسته پروژه:
  • گزارش گیری آسان
  • مدیریت وضعیت کالاها و سفارشات خرید
  • مدیریت وضعیت سفارشات در گمرک
  • یکپارچه سازی اطلاعات
  • ایجاد اتوماسیون اداری
عنوان Milestone زمان تحویل شرح
نیازسنجی یک هفته پس از عقد قرارداد برآورد و امکان سنجی و تجزیه و تحلیل نیاز های کارفرما از طریق برگزاری جلسات و بررسی دقیق سیستم
ارائه نسخه اولیه یک ماه ارائه نسخه اولیه به منظور بررسی دقیق ارائه گردید تا تست ها بر روی آن انجام گیرد و در صورت نیاز تغییر صورت پذیرد
تحویل و آموزش 2 هفته پس از تائید تست اولیه پس از تایید نسخه اولیه، بخش های مختلف تکمیل گردید و پروژه نهایی شده ارائه گردید